BTW-bouwaangifte

Als je (ver)bouwde moest je tot voor kort een bouwaangifte (formulier 106.3) indienen bij de FOD Financiën zodat de fiscus kon nagaan of er over de uitgevoerde werken voldoende BTW werd betaald. Bij deze aangifte moest je dan allerlei bewijsstukken toevoegen zoals de facturen, bonnetjes, offertes, plannen enzovoort. In 2018 werd beslist deze procedure aan te passen en te vereenvoudigen. De uitvoeringsbesluiten lieten echter op zich wachten. In de tussentijd moesten geen BTW-bouwaangiftes meer worden ingediend, maar moesten enkel de bewijsstukken worden bijgehouden. Op heden is het nieuwe formulier gepubliceerd (formulier nr. 111 B57). Het bestaat uit een vragenlijst met 15 vragen die betrekking hebben op de aard en kenmerken van het gebouw (open of halfopen bebouwing, aantal bouwlagen, daktype, aanwezigheid bijgebouwen) de oppervlakte, het aangerekende BTW-tarief, de kostprijs van de werken, de gebruikte bouwtechnieken, een overzicht van de zelf uitgevoerde werken,…

De nieuwe werkwijze heeft de administratie verduidelijkt in een circulaire.

De administratie zal op basis van goedgekeurde stedenbouwkundige vergunningen een selectie maken van de dossiers die het nieuwe formulier zullen ontvangen. Niet iedereen zal dus een formulier ontvangen. Als je een schrijven ontvangen hebt, moet je het formulier uiterlijk binnen de drie maanden na de betekening van het kadastraal inkomen van het gebouw terugbezorgen.

In elk geval moet de bouwheer de bewijsstukken vijf jaar bewaren, zodat nazicht mogelijk blijft.

Vennootschapsrecht – inwerkingtreding nieuw WVV

Er is sinds 1 mei 2019 een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Vanaf die datum kon je als bestaande vennootschap of vereniging kiezen voor een vervroegde opt-in. Daarin besloot je de rechtspersoon vervroegd te onderwerpen aan het WVV.

Als je daarvan geen gebruik hebt gemaakt, zijn alle bepalingen van het nieuwe wetboek sinds 1 januari 2020 principieel van toepassing op jouw organisatie. Concreet:

 • Er zijn bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken. Deze noemt men de dwingende bepalingen. Bestaande statutaire bepalingen die in strijd zouden zijn met deze dwingende bepalingen worden terzijde geschoven en als ongeschreven beschouwd. Een aantal voorbeelden:
  • Het kapitaal en de wettelijke reserve werden op 1 januari 2020 automatisch en zonder enige formaliteit, omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal werd op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze onbeschikbare eigen vermogensrekening kan later nog beschikbaar gemaakt worden.
  • De gebruikte afkortingen en benamingen werden gewijzigd, ook al zijn de statuten nog niet aangepast. De BVBA bijvoorbeeld wordt vanaf 1 januari 2020 een BV genoemd. Zaakvoerders van een vroegere BVBA worden vanaf 1 januari 2020 bestuurders genoemd.
  • Voor uitkeringen vanaf 1 januari 2020 moet een balans- en liquiditeitstest uitgevoerd worden.
 • De aanvullende bepalingen zijn de bepalingen die toepassing vinden in zoverre die toepassing niet door de statuten wordt uitgesloten.

De bestaande statuten blijven dus gelden in de mate dat ze niet strijdig zijn met de dwingende bepalingen.

Van zodra er vanaf 1 januari 2020 een statutenwijziging plaatsvindt, moeten de statuten worden aangepast aan het nieuwe wetboek. Op dat moment kunnen ook een aantal zaken aangepast worden. De onbeschikbare eigen vermogensrekening kan op dat moment bijvoorbeeld beschikbaar gemaakt worden, geheel of gedeeltelijk. Dit betekent dat zij gemakkelijker kan worden uitgekeerd. Er is heel wat flexibiliteit voorzien, maar je kan er ook voor kiezen de huidige statuten zoveel mogelijk te behouden.

Er is tijd tot 1 januari 2024 om het nieuwe wetboek te implementeren in de statuten. Vóór 1 januari 2024 moet je dus langs de notaris geweest zijn om de statuten aan te passen.

Wijziging BTW-tarief horeca

De FOD Financiën laat weten dat vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 de BTW op restaurant- en cateringdiensten zal verlaagd worden tot 6%, met uitzondering van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Drankgelegenheden komen ook in aanmerking voor de tariefverlaging (verschaffen van dranken zonder maaltijden) voor zover de service voldoende bijkomende diensten omvat.

Deze maatregel geldt zowel voor permanente als tijdelijke inrichtingen die restaurant of cateringdiensten verschaffen.

Dit betekent dat ook het geregistreerd kassasysteem moet aangepast worden. Daarover kan je hier meer info terugvinden.

Wij verwachten eerstdaags meer verduidelijking en houden je op de hoogte.

Belastingvermindering rechtsbijstand

Wie een individuele rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bij een verzekering gevestigd in de EER, kan, wanneer de verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 40% genieten in de aangifte personenbelasting. De betaalde premies komen in aanmerking tot een bedrag van 310 EUR, wat maakt dat je 124 EUR belastingen kan recupereren. De verzekeringsmaatschappij zal je een attest 281.63 uitreiken zodat je weet dat jouw rechtsbijstandsverzekering voldoet aan de voorwaarden. Immers, het attest mag niet worden uitgereikt als de verzekering niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Bestaande polissen kunnen worden aangepast om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Maar let op: premies die betaald worden voor voornoemde rechtsbijstandsverzekering, kunnen niet worden afgetrokken als beroepskosten.

BTW-teruggaaf starters

Als je een activiteit opstart moet je van bij het begin investeringen doen, terwijl je op dat moment vaak nog geen vast klantenbestand hebt en nog geen buffer hebt kunnen opbouwen. Dit zorgt soms voor liquiditeitsproblemen, temeer omdat de BTW-aangifte vaak een tegoed weerspiegelt omwille van de investeringen maar dat het lang duurt vooraleer men de terugbetaling van dit tegoed ontvangt. De FOD Financiën heeft getracht een oplossing te voorzien hiervoor.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen startende ondernemingen gedurende de eerste 24 maanden vanaf de opstart van activiteiten een BTW-tegoed van minstens 245 EUR maandelijks terugvragen zodat de terugbetaling sneller kan verlopen.

Het enige addertje? Bij starters wordt vaak geopteerd voor de indiening van kwartaalaangiftes. De versnelde terugbetaling kan echter enkel worden toegepast als je ervoor opteert maandelijkse aangiftes in te dienen.

Hoe reageren op Covid-19 ?

Momenteel zijn het verwarrende tijden, niet in het minst voor u als ondernemer. De economie valt stil, de ene sector ondervindt al grotere gevolgen dan de andere, maar iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Wij volgen voor u de verschillende mogelijkheden en steunmaatregelen op. Via onderstaande link vind je een overzicht. Neem gerust contact op indien je daarbij hulp wenst. Wees voorzichtig en hou het gezond !

coronavirus steunmaatregelen

Kom jij ons team versterken ?

Ben je op zoek naar een uitdagende job in een aangename werkomgeving ? Heb je een bijzondere interesse in en kennis van boekhouding en fiscaliteit ? Kom dan gerust eens langs op ons kantoor.

Zowel mensen met ervaring als (hoge)schoolverlaters zijn welkom. In functie van je kennis en ervaring krijg je dossiers toegewezen die je volledig beheert.

In ons salarispakket voorzien wij bovenop het loon diverse voordelen, zoals groepsverzekering, eventueel een bedrijfswagen, … Ook een bonussysteem wordt binnen ons kantoor toegepast.

Geïnteresseerd ? Zend jouw CV naar paul@bo-fis.be en wij nodigen jou uit voor een gesprek.

Gelukkig nieuwjaar !

Het bo’fis team wenst u een zorgeloos 2020 ! Het wordt in ieder geval een jaar waarin heel wat verandert. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking en ook de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen worden van kracht. Zo ruimt de BVBA definitief plaats voor de BV, wordt de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt en de uitkering van dividenden begrensd. Wij houden ons alvast ter beschikking om u door de nieuwe regels te loodsen.

Woning – voordeel alle aard

Bij de bepaling van het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning wordt een onderscheid gemaakt naargelang de eigenaar van de woning een natuurlijk persoon is, dan wel een vennootschap.

De terbeschikkingstelling door een vennootschap werd tot voor kort 3,8 keer hoger getaxeerd dan de terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon.

Eind 2018 werd dit onderscheid afgeschaft en wordt voor de bepaling van het voordeel alle aard geen rekening meer gehouden met de hoedanigheid van de eigenaar.  Het voordeel wordt vanaf 1 januari 2019 bepaald door 100/60sten van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Onroerende verhuur – BTW

Vanaf 1 januari 2019 hebt u de mogelijkheid om onroerende goederen te verhuren mét BTW.

Tot op heden was dit niet het geval en gold de algemene regel dat een onroerende verhuur niet met BTW kon plaatsvinden. De bekendste uitzonderingen op dit principe waren het verhuren van parkeerruimtes en opslagruimtes.

Volgende wijzigingen zijn vanaf 2019 van kracht gegaan:

 • De kortetermijnverhuur (maximale duur van zes maanden) van onroerende goederen is verplicht aan BTW onderworpen. Er zijn uitzonderingen voorzien voor woninghuur, voor verhuur aan vzw’s enzovoort.
 • Het verhuren van opslagruimtes wordt opgesplitst in twee categorieën. De verhuur van opslagruimten aan niet-BTW-belastingplichtigen is verplicht aan BTW onderworpen. Bij de verhuur van opslagruimten aan BTW-belastingplichtigen heeft u de keuze. De verhuur kan met toepassing van BTW plaatsvinden, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren. Voor lopende huurcontracten wordt in een overgangsregeling voorzien.
 • Het verhuren van nieuwe gebouwen aan BTW-belastingplichtigen die deze gebouwen uitsluitend voor hun economische activiteit gebruiken kan onderworpen worden aan BTW, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren.

Wil je graag weten of het interessant zou zijn te verhuren met BTW? Geef ons een seintje en we zoeken het graag voor je uit.

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.