Wijziging BTW-tarief horeca

De FOD Financiën laat weten dat vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 de BTW op restaurant- en cateringdiensten zal verlaagd worden tot 6%, met uitzondering van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Drankgelegenheden komen ook in aanmerking voor de tariefverlaging (verschaffen van dranken zonder maaltijden) voor zover de service voldoende bijkomende diensten omvat.

Deze maatregel geldt zowel voor permanente als tijdelijke inrichtingen die restaurant of cateringdiensten verschaffen.

Dit betekent dat ook het geregistreerd kassasysteem moet aangepast worden. Daarover kan je hier meer info terugvinden.

Wij verwachten eerstdaags meer verduidelijking en houden je op de hoogte.

Belastingvermindering rechtsbijstand

Wie een individuele rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bij een verzekering gevestigd in de EER, kan, wanneer de verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 40% genieten in de aangifte personenbelasting. De betaalde premies komen in aanmerking tot een bedrag van 310 EUR, wat maakt dat je 124 EUR belastingen kan recupereren. De verzekeringsmaatschappij zal je een attest 281.63 uitreiken zodat je weet dat jouw rechtsbijstandsverzekering voldoet aan de voorwaarden. Immers, het attest mag niet worden uitgereikt als de verzekering niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Bestaande polissen kunnen worden aangepast om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Maar let op: premies die betaald worden voor voornoemde rechtsbijstandsverzekering, kunnen niet worden afgetrokken als beroepskosten.

BTW-teruggaaf starters

Als je een activiteit opstart moet je van bij het begin investeringen doen, terwijl je op dat moment vaak nog geen vast klantenbestand hebt en nog geen buffer hebt kunnen opbouwen. Dit zorgt soms voor liquiditeitsproblemen, temeer omdat de BTW-aangifte vaak een tegoed weerspiegelt omwille van de investeringen maar dat het lang duurt vooraleer men de terugbetaling van dit tegoed ontvangt. De FOD Financiën heeft getracht een oplossing te voorzien hiervoor.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen startende ondernemingen gedurende de eerste 24 maanden vanaf de opstart van activiteiten een BTW-tegoed van minstens 245 EUR maandelijks terugvragen zodat de terugbetaling sneller kan verlopen.

Het enige addertje? Bij starters wordt vaak geopteerd voor de indiening van kwartaalaangiftes. De versnelde terugbetaling kan echter enkel worden toegepast als je ervoor opteert maandelijkse aangiftes in te dienen.

Hoe reageren op Covid-19 ?

Momenteel zijn het verwarrende tijden, niet in het minst voor u als ondernemer. De economie valt stil, de ene sector ondervindt al grotere gevolgen dan de andere, maar iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Wij volgen voor u de verschillende mogelijkheden en steunmaatregelen op. Via onderstaande link vind je een overzicht. Neem gerust contact op indien je daarbij hulp wenst. Wees voorzichtig en hou het gezond !

coronavirus steunmaatregelen

Kom jij ons team versterken ?

Ben je op zoek naar een uitdagende job in een aangename werkomgeving ? Heb je een bijzondere interesse in en kennis van boekhouding en fiscaliteit ? Kom dan gerust eens langs op ons kantoor.

Zowel mensen met ervaring als (hoge)schoolverlaters zijn welkom. In functie van je kennis en ervaring krijg je dossiers toegewezen die je volledig beheert.

In ons salarispakket voorzien wij bovenop het loon diverse voordelen, zoals groepsverzekering, eventueel een bedrijfswagen, … Ook een bonussysteem wordt binnen ons kantoor toegepast.

Geïnteresseerd ? Zend jouw CV naar paul@bo-fis.be en wij nodigen jou uit voor een gesprek.

Gelukkig nieuwjaar !

Het bo’fis team wenst u een zorgeloos 2020 ! Het wordt in ieder geval een jaar waarin heel wat verandert. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking en ook de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen worden van kracht. Zo ruimt de BVBA definitief plaats voor de BV, wordt de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt en de uitkering van dividenden begrensd. Wij houden ons alvast ter beschikking om u door de nieuwe regels te loodsen.

Woning – voordeel alle aard

Bij de bepaling van het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning wordt een onderscheid gemaakt naargelang de eigenaar van de woning een natuurlijk persoon is, dan wel een vennootschap.

De terbeschikkingstelling door een vennootschap werd tot voor kort 3,8 keer hoger getaxeerd dan de terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon.

Eind 2018 werd dit onderscheid afgeschaft en wordt voor de bepaling van het voordeel alle aard geen rekening meer gehouden met de hoedanigheid van de eigenaar.  Het voordeel wordt vanaf 1 januari 2019 bepaald door 100/60sten van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Onroerende verhuur – BTW

Vanaf 1 januari 2019 hebt u de mogelijkheid om onroerende goederen te verhuren mét BTW.

Tot op heden was dit niet het geval en gold de algemene regel dat een onroerende verhuur niet met BTW kon plaatsvinden. De bekendste uitzonderingen op dit principe waren het verhuren van parkeerruimtes en opslagruimtes.

Volgende wijzigingen zijn vanaf 2019 van kracht gegaan:

 • De kortetermijnverhuur (maximale duur van zes maanden) van onroerende goederen is verplicht aan BTW onderworpen. Er zijn uitzonderingen voorzien voor woninghuur, voor verhuur aan vzw’s enzovoort.
 • Het verhuren van opslagruimtes wordt opgesplitst in twee categorieën. De verhuur van opslagruimten aan niet-BTW-belastingplichtigen is verplicht aan BTW onderworpen. Bij de verhuur van opslagruimten aan BTW-belastingplichtigen heeft u de keuze. De verhuur kan met toepassing van BTW plaatsvinden, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren. Voor lopende huurcontracten wordt in een overgangsregeling voorzien.
 • Het verhuren van nieuwe gebouwen aan BTW-belastingplichtigen die deze gebouwen uitsluitend voor hun economische activiteit gebruiken kan onderworpen worden aan BTW, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren.

Wil je graag weten of het interessant zou zijn te verhuren met BTW? Geef ons een seintje en we zoeken het graag voor je uit.

Bewijs beroepskennis bouwsector

Een tijdje terug berichtten wij reeds over de afschaffing van de vestigingswet voor een aantal gereglementeerde beroepen.

Nu wordt in Vlaanderen het lijstje verder aangevuld met de afschaffing van het bewijs voor beroepen in de bouw:

 • Installateur-frigorist;
 • Ruwbouwactiviteiten;
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
 • Dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten;
 • Plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker;
 • Algemeen schrijnwerk;
 • Eindafwerkingsactiviteiten;
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
 • Elektrotechnische activiteiten; en
 • Algemene aannemingsactiviteiten.

Dit betekent dat je vanaf 2019 voorgaande beroepen mag uitvoeren, zonder het aantonen van beroepsbekwaamheid door het voorleggen van diploma’s, getuigschriften of het bewijzen van praktijkervaring.

Nieuw vennootschapsrecht definitief!

Eindelijk is het zover. De wet betreffende het nieuw vennootschapsrecht is gestemd in het Parlement. De inwerkingtreding verloopt gefaseerd:

 • Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen treden de nieuwe regels in werking vanaf 1 mei 2019.
 • Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen zijn diverse overgangsbepalingen voorzien. Indien zij niks ondernemen is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing vanaf 1 januari 2020. Ten laatste op 1 januari 2024 moeten alle vennootschappen en verenigingen de statuten hebben aangepast aan de nieuwe regels. 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen kan u hierna terugvinden.

Afschaffing van een aantal vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek voorziet nog vier basisvennootschappen. De maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap.

De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zullen blijven bestaan als variant op de maatschap.

Het doel van deze hervorming is te vereenvoudigen en te flexibiliseren. Ondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om hun vennootschap zelf vorm te geven. De wet speelt hierop in. Het zal in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk zijn om een BV of NV op te richten met één aandeelhouder en één bestuurder. Ook meervoudig stemrecht wordt ingevoerd. Dit betekent dat aan één aandeel bijvoorbeeld vijf stemmen kunnen toegekend worden.

Verscherpte financiële controles

Er worden strengere eisen gesteld aan het financieel plan bij oprichting van een vennootschap. Ook zal bij uitkering een balans- en liquiditeitstest moeten plaatsvinden zodat de solvabiliteit en liquiditeit op korte termijn niet in het gedrang komen. Indien deze checks niet uitgevoerd worden, kan het bestuursorgaan aansprakelijk gesteld worden. Uitkeringen in strijd met voorgaande regels kunnen worden teruggevorderd door de vennootschap.

Onderscheid vennootschappen en verenigingen

Daar waar vroeger het criterium winstoogmerk vaak werd gebruikt om vennootschappen en verenigingen te onderscheiden, zal het criterium winstuitkering gebruikt worden.

Dit betekent dat verenigingen tevens commerciële activiteiten mogen ontwikkelen, maar dat zij de gerealiseerde winst principieel niet mogen uitkeren aan de leden.

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid

De omvang van de bestuursaansprakelijkheid wordt voor rechtspersonen afhankelijk gemaakt van de gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal gedurende de afgelopen 3 boekjaren. Dit geldt voor feiten na 1 januari 2020 die schade veroorzaken.

De aansprakelijkheidsbeperking kan gaan van 125 000 EUR tot 12 000 000 EUR en geldt voor alle bestuurders samen, per schadeverwekkend feit. Uiteraard werden diverse uitzonderingen voorzien waar de beperking niet kan spelen. Bijvoorbeeld bij zware fouten en fiscale fraude.

Op die manier zou het bestuursmandaat beter verzekerbaar zijn en zouden bestuurders makkelijker een aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten.

Statutaire of werkelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is de zetel die in de statuten is vermeld. De plaats van waaruit de vennootschap werkelijk wordt bestuurd is de werkelijke zetel. Om te weten welk vennootschapsrecht van toepassing is, keek men vroeger naar de werkelijke zetel. Door de nieuwe wet wordt dit de maatschappelijke (statutaire) zetel. Concreet betekent dit voor een vennootschap die haar statutaire zetel heeft in Nederland, maar werkelijk wordt bestuurd vanuit België dat zij niet meer onderworpen is aan het Belgische vennootschapsrecht, maar wel onderworpen blijft aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Meer informatie? Neem gerust contact op.

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.