Aanpassing dagvergoedingen

U kent de klassieke regeling. U werkt soms niet op kantoor maar buitenshuis en in ruil daarvoor, kan een forfaitaire dagvergoeding toegekend worden. Zeer interessant, want de kosten hiervan zijn volledig aftrekbaar bij de werkgever en worden vrijgesteld bij wie ze ontvangt. Waarom? De vergoeding dekt kleine kosten die u maakt (lees: maaltijden en dranken), net omdat u buitenshuis werkt.

De spelregels waaraan u zich moet houden, werden onlangs gewijzigd. De vergoedingen mogen niet meer bedragen dan wat ambtenaren krijgen voor dienstreizen. Dit blijft hetzelfde. Doch, het hoogste forfait voor ambtenaren bedraagt sinds kort 16,73 EUR/dag (voorheen 19,99 EUR/dag) en er werden twee extra voorwaarden opgelegd. De verplaatsing moet minstens 6 uur duren én de verplaatsing moet minstens 25 km bedragen.

Hoewel het nog niet formeel werd bevestigd, valt het te verwachten dat de nieuwe (strengere) regeling voor ambtenaren ook zal doorwerken in de privésector. Wij houden u op de hoogte!

Beste wensen !

Wij wensen u een gezond, gelukkig en succesvol 2018! Een nieuw jaar brengt ditmaal tal van fiscale wijzigingen met zich mee.

Het zomerakkoord zal dit jaar een belangrijke impact hebben met de vermindering van de vennootschapsbelasting als belangrijkste pluspunt (voor KMO’s 20,4 % op de eerste 100.000,00 EUR tegenover voorheen 24,98 % op de eerste 25.000,00 EUR en een verlaging van het algemeen tarief van 33,99 % naar 29,58 %).

Door de verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s van 8 naar 20 % heeft de regering bovendien investeringen willen aanmoedigen.

Het wordt opnieuw belangrijk om voorafbetalingen te doen, gezien de vermeerdering na een aantal milde jaren opnieuw 6,75 % bedraagt. Hou er rekening mee dat de eerste voorafbetaling u het grootste voordeel oplevert. Tijdig handelen is hier dan ook de boodschap.

De klassieke bezoldigingsregel van 36.000,00 EUR wordt vervangen door 45.000,00 EUR, wat enerzijds zal leiden tot een hogere personenbelasting, maar anderzijds ook nieuwe mogelijkheden biedt naar optimalisatie van de pensioenopbouw.

Naast deze maatregelen wijzigen voor vennootschappen ook een aantal regels met betrekking tot notionele intrestaftrek, meerwaarden op aandelen en kapitaalverminderingen, maar dit zou ons binnen dit kader te ver leiden.

Niet alleen voor vennootschappen maar ook voor eenmanszaken verandert één en ander: verhoging investeringsaftrek (zie hoger), de aftrekbaarheid van autokosten wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot, uitbreiding van de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, wijzigingen aan stopzettingsmeerwaarden, …).

U begrijpt al dat er veel verandert en dat dit nieuwe mogelijkheden creëert. Laat ons samen trachten hier het maximum uit te halen.

Eindejaarsgeschenken volledig aftrekbaar ?

Met de feestdagen in het vooruitzicht, worden wij overstelpt met reclame voor relatiegeschenken. Vaak wordt “100 % fiscaal aftrekbaar” als verkoopargument gebruikt, maar klopt dat wel ?

Fiscaal zijn relatiegeschenken in de regel voor de helft aftrekbaar. Gaat het echter om reclameartikelen (geringe waarde, logo van de schenker, bestemd voor zeer grote verspreiding) dan mag je ze volledig aftrekken. Voor verbruiksgoederen zoals wijn, champagne en chocolade geldt deze uitzondering niet. Laat je dus niets wijsmaken over de volledige aftrekbaarheid van champagne met je logo op !

Qua BTW geldt voor geschenken die aan beroepsrelaties worden gegeven wel volledige aftrek indien de waarde van het geschenk minder bedraagt dan 50 EUR en het niet gaat om een tabaksfabricaat of sterke drank. Let hier wel op het administratief standpunt waarover wij eerder berichtten.

Investeer nu nog in je pensioen!

Zoals bekend gaan de tarieven in de vennootschapsbelasting vanaf volgend jaar dalen. Investeer je nu nog extra in jouw groepsverzekering, dan is de premieaftrek alvast voordeliger dan volgend jaar (33,99 % in plaats van 29,58 % of 24,98 % in plaats van 20,4 %). Ook de berekening van de maximumpremie (80 %-grens) zou vanaf volgend jaar strenger worden. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, spreekt men er ook nog van de Wyninckxbijdrage op hoge premie te verhogen (3% in plaats van 1,5 %). Kan je dus nog wat geld besteden dit jaar en is er nog ruimte voor extra pensioenopbouw, doe het dan nog dit boekjaar !

Geen beroepskennis meer bewijzen voor een aantal beroepen vanaf 2018

De vestigingswet voor een aantal gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft in Vlaanderen vanaf 2018.

Dit betekent dat je de beroepen vanaf 1 januari 2018 zou mogen uitoefenen, zonder het bewijzen van enige (specifieke) beroepsbekwaamheid door het voorleggen van diploma’s, getuigschriften of het bewijzen van praktijkervaring. Concreet gaat het om volgende beroepen:

 • slager-groothandelaar;
 • droogkuiser-verver;
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer;
 • brood- en banketbakker;
 • kapper;
 • schoonheidsspecialist(e);
 • masseur/masseuse;
 • voetverzorg(st)er;
 • opticien;
 • dentaaltechnicus;
 • begrafenisondernemer;
 • beenhouwer-spekslager;
 • beroepen die zich bezighouden met fietsen en motorvoertuigen.

De lijst van gereglementeerde beroepen wordt aldus een pak kleiner.

Let wel, voor deze beroepen moet de basiskennis bedrijfsbeheer nog steeds worden bewezen. De afschaffing van het attest bedrijfsbeheer is pas voorzien voor september 2019.

 

Heb je hier vragen bij? Neem gerust contact met ons op.

Opgelet met laattijdige aangifte

Tot voor kort kon de fiscus enkel een belastingverhoging vorderen bij niet-aangifte, bij onvolledige aangifte of bij een onjuiste aangifte.

Omdat er discussie ontstond of er al dan niet een belastingverhoging kon opgelegd worden bij laattijdige indiening van de aangifte, werd deze regel toegevoegd aan de wettekst. Voortaan is er dus geen discussie meer mogelijk. Wanneer u uw aangifte laattijdig indient, riskeert u vanaf nu, naast een administratieve geldboete, ook een belastingverhoging.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om een eigen zaak te starten

Vanaf 1 september 2019 hebben mensen die een eigen zaak willen starten geen attest bedrijfsbeheer meer nodig. Dat werd zopas beslist door de Vlaamse regering.
Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie, wil de drempel om te ondernemen verlagen en meer focussen op een continue ondersteuning van de zelfstandigen. Hij zal daartoe een actieplan uitwerken.
Wij houden u op de hoogte!

Handelsgeschenken en BTW : verstrengd standpunt van de fiscus

Wanneer je relatiegeschenken van geringe waarde aan beroepsrelaties geeft, kan je de BTW-aftrek op de aankoop hiervan aftrekken. Volgende voorwaarden moeten wel voldaan zijn:

 • het geschenk wordt gegeven aan beroepsrelaties
 • het geschenk is geen geestrijke drank, noch tabaksfabricaat
 • het handelsgeschenk heeft een aankoopprijs (of bij gebrek daaraan, een normale waarde) die lager is dan 50 EUR (exclusief BTW)
 • en het geschenk is geen reclameartikel is.

De fiscus “verduidelijkt” in een recente circulaire (Circ. 2017/C/32 van 29/05/2017) hoe deze regeling moet worden toegepast en zegt dat per beroepsrelatie en per kalenderjaar slechts één handelsgeschenk van geringe waarde in aanmerking komt voor de hierboven beschreven BTW-aftrek. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld aan één beroepsrelatie twee geschenken zou geven van 20 EUR (exclusief BTW). In dat geval kan u de BTW-aftrek maar toepassen voor één van deze twee handelsgeschenken.

De wet beperkt echter het aantal geschenken per beroepsrelatie niet, maar heeft het gewoon over “handelsgeschenken van geringe waarde”. Het is zeer de vraag of de fiscus door deze circulaire geen extra voorwaarde oplegt die de wet niet voorziet … Voer voor discussie.

Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders

Dat werkgevers aan hun werknemers maaltijdcheques kunnen toekennen is bekend. Deze zijn voor de werkgever weliswaar niet aftrekbaar, maar voor de werknemer zijn deze voordelen niet belastbaar. Naast een beperking in bedrag (6,91 EUR werkgeversbijdrage), mag het aantal ook niet hoger zijn dan het aantal arbeidsdagen. In vennootschappen met personeel geldt daarbij voor bedrijfsleiders dezelfde regeling als voor werknemers. Is er geen personeel, dan kan je als bedrijfsleider ook belastingvrije maaltijdcheques ontvangen, maar je zal wel het aantal werkelijke arbeidsdagen moeten kunnen bewijzen.

Goedkoper wonen in huis vennootschap?

Twee recente arresten kunnen er wel eens voor zorgen dat het een stuk goedkoper wordt om in een huis van de vennootschap te wonen. Concreet is men zowel in Gent als in Antwerpen van mening dat er geen enkele reden is om het gebruik van een huis van een vennootschap 3,8 keer duurder te maken dan wanneer je een huis van een privépersoon gebruikt. Anders gesteld op basis van deze uitspraken kan je vragen om je belastbaar voordeel voor het gebruik van een woning van de vennootschap 3,8 keer lager te waarderen dan nu het geval is. Zorg wel dat je hiervoor tijdig bezwaar indient.

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.