Geen beroepskennis meer bewijzen voor een aantal beroepen vanaf 2018

De vestigingswet voor een aantal gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft in Vlaanderen vanaf 2018.

Dit betekent dat je de beroepen vanaf 1 januari 2018 zou mogen uitoefenen, zonder het bewijzen van enige (specifieke) beroepsbekwaamheid door het voorleggen van diploma’s, getuigschriften of het bewijzen van praktijkervaring. Concreet gaat het om volgende beroepen:

 • slager-groothandelaar;
 • droogkuiser-verver;
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer;
 • brood- en banketbakker;
 • kapper;
 • schoonheidsspecialist(e);
 • masseur/masseuse;
 • voetverzorg(st)er;
 • opticien;
 • dentaaltechnicus;
 • begrafenisondernemer;
 • beenhouwer-spekslager;
 • beroepen die zich bezighouden met fietsen en motorvoertuigen.

De lijst van gereglementeerde beroepen wordt aldus een pak kleiner.

Let wel, voor deze beroepen moet de basiskennis bedrijfsbeheer nog steeds worden bewezen. De afschaffing van het attest bedrijfsbeheer is pas voorzien voor september 2019.

 

Heb je hier vragen bij? Neem gerust contact met ons op.

Opgelet met laattijdige aangifte

Tot voor kort kon de fiscus enkel een belastingverhoging vorderen bij niet-aangifte, bij onvolledige aangifte of bij een onjuiste aangifte.

Omdat er discussie ontstond of er al dan niet een belastingverhoging kon opgelegd worden bij laattijdige indiening van de aangifte, werd deze regel toegevoegd aan de wettekst. Voortaan is er dus geen discussie meer mogelijk. Wanneer u uw aangifte laattijdig indient, riskeert u vanaf nu, naast een administratieve geldboete, ook een belastingverhoging.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om een eigen zaak te starten

Vanaf 1 september 2019 hebben mensen die een eigen zaak willen starten geen attest bedrijfsbeheer meer nodig. Dat werd zopas beslist door de Vlaamse regering.
Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie, wil de drempel om te ondernemen verlagen en meer focussen op een continue ondersteuning van de zelfstandigen. Hij zal daartoe een actieplan uitwerken.
Wij houden u op de hoogte!

Handelsgeschenken en BTW : verstrengd standpunt van de fiscus

Wanneer je relatiegeschenken van geringe waarde aan beroepsrelaties geeft, kan je de BTW-aftrek op de aankoop hiervan aftrekken. Volgende voorwaarden moeten wel voldaan zijn:

 • het geschenk wordt gegeven aan beroepsrelaties
 • het geschenk is geen geestrijke drank, noch tabaksfabricaat
 • het handelsgeschenk heeft een aankoopprijs (of bij gebrek daaraan, een normale waarde) die lager is dan 50 EUR (exclusief BTW)
 • en het geschenk is geen reclameartikel is.

De fiscus “verduidelijkt” in een recente circulaire (Circ. 2017/C/32 van 29/05/2017) hoe deze regeling moet worden toegepast en zegt dat per beroepsrelatie en per kalenderjaar slechts één handelsgeschenk van geringe waarde in aanmerking komt voor de hierboven beschreven BTW-aftrek. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld aan één beroepsrelatie twee geschenken zou geven van 20 EUR (exclusief BTW). In dat geval kan u de BTW-aftrek maar toepassen voor één van deze twee handelsgeschenken.

De wet beperkt echter het aantal geschenken per beroepsrelatie niet, maar heeft het gewoon over “handelsgeschenken van geringe waarde”. Het is zeer de vraag of de fiscus door deze circulaire geen extra voorwaarde oplegt die de wet niet voorziet … Voer voor discussie.

Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders

Dat werkgevers aan hun werknemers maaltijdcheques kunnen toekennen is bekend. Deze zijn voor de werkgever weliswaar niet aftrekbaar, maar voor de werknemer zijn deze voordelen niet belastbaar. Naast een beperking in bedrag (6,91 EUR werkgeversbijdrage), mag het aantal ook niet hoger zijn dan het aantal arbeidsdagen. In vennootschappen met personeel geldt daarbij voor bedrijfsleiders dezelfde regeling als voor werknemers. Is er geen personeel, dan kan je als bedrijfsleider ook belastingvrije maaltijdcheques ontvangen, maar je zal wel het aantal werkelijke arbeidsdagen moeten kunnen bewijzen.

Goedkoper wonen in huis vennootschap?

Twee recente arresten kunnen er wel eens voor zorgen dat het een stuk goedkoper wordt om in een huis van de vennootschap te wonen. Concreet is men zowel in Gent als in Antwerpen van mening dat er geen enkele reden is om het gebruik van een huis van een vennootschap 3,8 keer duurder te maken dan wanneer je een huis van een privépersoon gebruikt. Anders gesteld op basis van deze uitspraken kan je vragen om je belastbaar voordeel voor het gebruik van een woning van de vennootschap 3,8 keer lager te waarderen dan nu het geval is. Zorg wel dat je hiervoor tijdig bezwaar indient.

Tax shelter voor startende ondernemingen

Een eigen zaak begint met een goed idee, maar daar is meestal ook geld voor nodig. Bent u van plan om binnenkort een nieuwe vennootschap op te richten, maar vindt u niet genoeg startkapitaal? Ben je recent gestart en heb je bijkomend kapitaal nodig? De Tax shelter voor startende ondernemingen biedt misschien de oplossing!
Particulieren die investeren in nieuwe KMO-vennootschappen kunnen daarop genieten van een belastingvermindering van 30% (KMO) of 45% (micro-onderneming). Een investeerder kan maximaal 100.000,00 EUR binnen deze regeling beleggen. De belastingvermindering is wel niet overdraagbaar en wordt niet terugbetaald.
De KMO-vennootschap waarin geïnvesteerd wordt moet wel een effectieve exploitatievennootschap zijn. Vastgoed- management- of beleggingsactiviteiten komen dus niet in aanmerking.
De belastingvermindering geldt vanaf aanslagjaar 2016 en is van toepassing op de verwerving van nieuwe aandelen door de oprichting van startende vennootschappen en door kapitaalverhogingen binnen vier jaar na oprichting (na 2012). De vermindering is momenteel enkel mogelijk voor rechtstreekse beleggingen maar nog niet voor investeringen via crowdfundingplatformen of startersfondsen.
Als bedrijfsleider kan je geen belastingvermindering genieten wanneer je in je eigen zaak investeert. Vrienden of familie (inclusief echtgenoten!) kunnen wel fiscaalvriendelijk investeren in je vennootschap.
Wil je hier meer over weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om de voorwaarden te bespreken.

Gratis drank en fruit op kantoor

Wanneer je voor dranken en fruit zorgt op de werkplek zijn dit aftrekbare kosten en is het genoten voordeel bij de werknemers niet belastbaar. In een recent antwoord op een parlementaire vraag, geeft de minister van Financiën te kennen dat dit niet geldt voor zelfstandigen. Koopt een zelfstandige dranken en fruit voor tijdens de werkuren dan worden deze beschouwd als uitgaven van persoonlijke aard die niet aftrekbaar zijn. Deze verschillende behandeling wordt verklaard doordat in het eerste geval de bedoeling bestaat de relaties tussen het personeel te verbeteren en de binding met de onderneming te bevorderen …

Personenwagens en publiciteit

Druk beletterde auto’s vind je tegenwoordig niet enkel in het wielerpeloton. Bedrijfswagens in een opvallend kleurtje voorzien van de nodige publiciteit zie je meer en meer in het straatbeeld verschijnen. Betekent dit dat de BTW op dergelijke personenwagens volledig aftrekbaar wordt ? Neen, de volledige aftrek van BTW kan enkel voor de effectieve kosten van bedrukking of beschildering, de overige kosten van je hippe wagen blijven aan de maximale aftrek van 50 % BTW onderworpen.

BTW op esthetische ingrepen

Sinds 1 januari zijn de esthetische ingrepen van artsen onderworpen aan 21 % BTW. Nu werd hiervoor volgende overgangsregeling voorzien. De geviseerde handelingen verricht door artsen en ziekenhuizen blijven van de btw vrijgesteld indien volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
 uiterlijk op 29.02.2016 is er met de patiënt een overeenkomst om de ingreep/behandeling te verrichten op een welbepaalde datum;
 de ingreep/behandeling wordt effectief uitgevoerd tegen uiterlijk 30.06.2016.
De datum waarop deze handelingen worden betaald, heeft geen invloed op deze overgangsmaatregel.
Handelingen die worden verricht vanaf 01.03.2016 en die niet van voormelde overgangsregeling kunnen genieten, kunnen nog zonder enige sanctie wegens laattijdigheid, worden aangegeven uiterlijk in de btw-aangifte met betrekking tot de handelingen van juni 2016 (maandaangevers) of van het tweede kwartaal 2016 (kwartaalaangevers).

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.